อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
Email : pisit.po@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/pisit_po/รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
Email :  duangsamorn.fa@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี
Email : kawinphat.le@ssru.ac.th
Website :  www.elfms.ssru.ac.th/kawinphat_le/
อาจารย์ ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม
Email : chatcharin.sa@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/chatcharin_sa/