ติดต่อเรา


แขนงการประกอบการธุรกิจลำดับ
ตำแหน่งทางวิชาการ
รายนามคณาจารย์
WebsiteGoogle Scholar Account1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิษฐ์
พจนจารุวิทย์
http://www.elfms.ssru.ac.th/pisit_po/
pisit.po@ssru.ac.th
2อาจารย์
กวินพัฒน์เลิศพงษ์มณีhttp://www.elfms.ssru.ac.th/kawinphat_le/kawinphat.le@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงสมรรุ่งสวรรค์โพธิ์http://www.elfms.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/duangsamorn.fa@ssru.ac.th
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณรงค์พันธ์รัตนปนัดดาhttp://www.elfms.ssru.ac.th/narongphan_ra/narongphan.ra@ssru.ac.th