ติดต่อเรา


แขนงการประกอบการธุรกิจ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
กวินพัฒน์เลิศพงษ์มณีwww.teacher.ssru.ac.th/kawinphat_le/kawinphat.le@ssru.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงสมรรุ่งสวรรค์โพธิ์www.teacher.ssru.ac.th/duangsamorn_fa/duangsamorn.fa@ssru.ac.th
3อาจารย์
พัชราภรณ์เลขยันต์www.teacher.ssru.ac.th/pacharaporn_le/pacharaporn.le@ssru.ac.th
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ญาลดาพรประเสริฐwww.teacher.ssru.ac.th/yalada_po/yalada.po@ssru.ac.th
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณรงค์พันธ์รัตนปนัดดาwww.teacher.ssru.ac.th/narongphan_ra/narongphan.ra@ssru.ac.th