อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา พรประเสริฐ
website :  www.teacher.ssru.ac.th/yalada_po

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี